บทนำ

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ถึง 80 กม. ประชาชนจึงมีความยากลำบากหากต้องถูกส่งต่อไปรับบริการในตังหวัด ทางโรงพยาบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทั้งในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิระดับกลาง  โดยในด้านของการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาแนวทางที่เป็นรูปแบบเฉพาะที่เรืยกว่า กระบวนการพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิแบบไม้เลื้อยขึ้นมา ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และผลลัพธ์อันเป็นที่ประจักษ์ ทำให้กระบวนการนี้ได้รับความสนใจ  จึงขอนำประสบการณ์และแนวคิดมาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิไปด้วยกันครับ

สมาชิกทีมไม้เลื้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s