บทนำ

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ถึง 80 กม. ประชาชนจึงมีความยากลำบากหากต้องถูกส่งต่อไปรับบริการในตังหวัด ทางโรงพยาบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มีความเข้มแข็งทั้งในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิระดับกลาง  โดยในด้านของการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาแนวทางที่เป็นรูปแบบเฉพาะที่เรืยกว่า กระบวนการพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิแบบไม้เลื้อยขึ้นมา ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และผลลัพธ์อันเป็นที่ประจักษ์ ทำให้กระบวนการนี้ได้รับความสนใจ  จึงขอนำประสบการณ์และแนวคิดมาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยน เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิไปด้วยกันครับ

บทความแนะนำ

 

บทความอื่นๆ

 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ

นิตยสารสุขศาลา

วารสารยุพรัตน์

 

บทสัมภาษณ์ของสมาชิกทีมไม้เลื้อย

วิดีทัศน์

เอกสารถอดบทเรียนทีมไม้เลื้อย

 

 

 

สมาชิกทีมไม้เลื้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s